Other News

மிகப் பெரிய செல்வந்தராகும் யோகம் இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கு! தெரிஞ்சிக்கங்க…

இந்.த உல.கத்தில் யா.ருக்கு தா.ன் பண.க்கார.ர் ஆக வே..ண்டும் என்ற ஆசை இல்.லாமல் இருக்கும்? யோசி.த்து பார்த்தா.ல், யாருக்கு.மே இந்த ஆசை .இல்லா.மல் இரு.க்காது என்.பது தான் உண்மை.. ஒரு பேச்சிற்கு வேண்.டுமா.னால், சிலர் எனக்.கு பணக்காரர் ஆக வே.ண்டும் என்ற ஆ.சை இல்.லை என்று கூற.லாம் என்.பது நம் அ.னைவ.ருக்கும் தெ.ரிந்த ஒ.ன்று தான்..

உண்.மையா.ன பணக்.காரன் யா.ர் என்.று பார்.க்க போ.னால், கோ.டிக் கோ.டியா சொ.த்துக.ளை சேர்த்து வை.த்திருப்ப.வன் மட்டும் பணக்.காரன் கிடை.யாது. ஏழை.யாக இ.ருந்தா.லும் கூட எவ.ன் ஒரு.வன் இருப்.பது போ.தும் என்.று வாழ்கி.றானோ அவ.னே உ.ண்மை.யான ப.ணக்.காரன்..

ஏ.னென்.றால் ஏழை இரு.ப்பது போ.தும் என்.று தன் ம.னதை கட்.டுப்படு.த்திக் கொள்கிறான். ஆனால் பண.க்காரன் இன்.னும் தே.வை.. தேவை என்று தன் தேவைகளை அதி.கரி.த்துக் கொ.ண்டே செல்கி.றான்.. செல்.வந்த.னாக வே.ண்டும் என்.றால் கடி.ன உ.ழைப்பும் சரியா.ன நேரத்தில் சரி.யான முடிவும் எடுக்க வே.ண்டியது அவசிய.மாகும். இந்.த ராசிக்கார.ர்களுக்கு இயற்.கையி.லேயே செல்.வந்தரா.கும் யோ.கம் இருக்கி.றதாம்.. அது எந்த ராசிக்.காரர்.களுக்கு என்.பதை காண.லாம்.

1. ரிஷப ராசி

20 ஏ.ப்ரல் – 20 .மே வரை.யிலான கா.லகட்டத்.தில் பிற.ந்தவர்க.ளுக்கும் இ.து பொரு.த்த.மாக இருக்கு.ம். ரிஷப ரா.சிக்கா.ரர்கள் நன்பகத்தன்மை மிக்கவர்கள் மற்றும் சிறந்த பொ.றுமைசாலி.களாகவும் இருக்.கிறார்.கள். இவர்க.ள் மற்றவ.ர்களால் இ.யலாத காரி.யங்களை வெற்.றியோ தோல்வி.யோ முயற்சி செய்து பார்.த்தாக வேண்.டும் என்ற உறு.தியுடன் இருக்.க கூடியவ.ர்கள்.

 

உழைப்.பாளி.கள்

இவ.ர்கள் மிகவு.ம் கடி.ன உழைப்.பாளிகள்.. இவ.ர்கள் சம்.மாதிக்கும் ஒவ்.வொரு ப.ணமும் இவர்.களது சொந்.த வியர்.வை மற்று.ம் இரத்.தத்தா.ல் ஆன.து ஆகும்.. இவர்.கள் த.ங்களது பணத்.தை அதிக.மாக செலவு செய்ப.வர்களும் கூட.. ஏனெனி.ல் இவர்கள் செகு.சான வாழ்.க்கை.யை வா.ழ விரும்பு.வர்க.ள்.. சி.றந்த நி.தி நிர்வா.க திற.மை கொ.ண்டவர்களா.க இருப்.பார்.கள்.

கவ.னம்

இவ.ர்களுக்.கு தங்.களது விரும்ப.மான மற்று.ம் பாசத்தி.ற்குரிய ந.பர்களுக்.கு பரிச.ளிப்பது மிகவும் பிடித்த.மானது. வி.லை உய.ர்ந்த பரி.சுகளை வ.ழங்க வே.ண்டும் என்று நினை.ப்பார்கள். இவர்க.ள் சேமிப்.பிலும் சற்று கவ.னம் கா.ட்ட .வேண்.டியது அவசி.யமாகு.ம். இது இவ.ர்க.ளை நல்ல நி.லைமைக்கு அ.ழைத்து செல்லும்.

2. கடக ராசி

21 .ஜூலை – 22 ஜூ.லை வரையி.லான காலக.ட்டத்தில் பிறந்த.வர்களுக்.கும் இ.து பொ.ருத்தமா.க இருக்கும். கடக ராசிக்காரர்கள் மற்றவர்களை மிகவும் அதி.கமாக விரு.ம்பக் கூடி.யவர்க.ளாகவும், அவர்.கள் மீது அதி.க அக்க.றை மிக்கவ.ர்களாகவும் இருப்.பார்கள். இவ.ர்களது உலகமே இவர்கள.து குடும்.பமாக தான் இ.ருக்கும்.

தே.வை.கள்

கட.க ராசிக்கா.ரர்களுடை.ய இல.க்கு, த.னது குடும்ப.த்தை திரு.ப்திப்படு.த்துவ.தும், அ.வர்களது தேவை.களை பூர்த்.தி செய்வ.துமாக தான் இருக்கும். இ.வர்கள் தங்.களது சொத்.து விசய.த்தில் கவன.மாக இரு.க்க கூடிய.வர்கள்..

தவிர்.க்கவும்

ஆ.னால் கட.க ராசிக்.காரர்க.ள் தங்கள.து நிதி நி.லை, நிதி சா.ர்ந்த முடிவு.கள் எடு.ப்பது குறித்து மற்றவர்க.ளிடத்தில் கண்டிப்.பாக ஆலோசனை மேற்க்கொள்வது என்பது கூடாது. அதே சம.யத்தில் நீ.ங்கள் வாழ்க்.கையின் ஆரம்ப.த்திலேயே தங்.களுக்கான சேமிப்பை சேமித்.துக் கொ.ள்ள வேண்டிய.து அவசியமாகும். அதுமட்.டுமின்றி இவர்.கள் தங்களு.க்கு தேவையா.ன விசய.ங்களுக்காக மட்டுமே செல்.வத்தை செலவ.ழிக்க கூடியவ.ர்கள் ஆ.வர்.

 

3. சிம்மம்

23 ஜூ.லை – 22 ஆகஸ்.ட் வரை.யிலான காலக.ட்டத்தில் பிறந்.தவர்களுக்கு.ம் இது பொ.ருத்தமாக இரு.க்கும். சி.ம்ம ராசிக்.காரர்கள் மிகச் சிறந்.த செல்வ வளம் மிக்.கவ.ர்களாக இரு.ப்பா.ர்கள். இவர்.களது பிறப்.பு ஏழ்மை.யில் ஆர.ம்பித்தா.லும் கூ.ட இவர்.கள் தங்கள.து சொந்த முய.ற்சியி.னால் செல்வந்.தராவ.து என்ப.து உறுதி..

த.லை.மை

இ.வர்க.ளுக்கு தங்.களது நி.தி நி.லைக.ளை எப்ப.டி கையா.ழ்வது எ.ன்பது மி.க ந.ன்றாக தெரி.யும். இ.வர்கள் எப்போ.தும் சரி.யான சேமி.ப்பு முறை.யை தான் தே.ர்ந்தெடு.ப்.பார்கள். இவர்.கள் எந்த நேரத்.திலும் ரிஸ்க். எடுக்.க தய.ங்க மாட்.டார்கள். இவர்க.ள் இயற்கை.யிலேயே தலை.மை பண்பு உடையவர்.களாக இருப்பா.ர்கள்.

4. கன்னி

23 ஆக.ஸ்ட் – 22 செப்டம்பர் வரையி.லான காலகட்டத்தில் பிறந்தவ.ர்களுக்கும் இது பொருத்தமாக இருக்கும். க.ன்னி ராசி.க்காரர்கள் மிகச்சிறந்த நிர்வாகி.களாக இருப்பா.ர்கள். இவர்.கள் அ.னைத்து வித.மான நிதி சம்பந்.தப்பட்ட வேலை.களையும் சிறப்.பாக செய்ய கூ.டியவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்க.ள் தங்.களது முடிவு.களை தீர்க்கமா.கவும் தெளிவா.கவும் எடுக்க கூடியவர்க.ளாகவும் இருப்பார்கள்.

பொருத்தமான தொழில்

கன்னி ரா.சிக்காரர்கள் தங்க.ளது பிஸி.னஸ் டீல்க.ளை சுமூக.மாக பேசி முடிக்.கும் திற.ன் கொண்.டவர்களாக இருப்பா.ர்கள். இவர்கள் ரியல் எஸ்.டேட் தொழில்.களில் மி.க சிறந்த.வர்களாக இருப்.பார்கள்.

5. விருச்சிகம்

23 அக்டோ..பர் – 21 நவம்பர் வரையிலான கா.லகட்டத்தில் பி.றந்தவர்களுக்கும் இது பொரு.த்தமாக இருக்கும். விருச்சிக ராசிக்காரர்.கள் மிகவும் சிறப்பா.னவர்களாக இருப்.பார்கள். இவர்கள் பண வி.ஷயத்தில் எப்போதும் கரார்ராக இருக்க கூடிய.வர்கள்.. ஒவ்வொ.ரு விஷயத்.திற்கு செ.லவு செய்.யும் போது.ம் யோசித்.து செல.வளிக்க கூடிய.வர்கள்..

 

செலவு

தாரா.ளமாக செ.லவு செ.ய்ய கூடிய.வர்களாக இரு.ப்பார்கள். எப்.போதும் எ.ப்படி எளிமை.யான முறை.யில் பண.ம் ஈட்ட.லாம் என்.பது பற்றி சி.ந்திக்க கூடியவ.ர்களாக இவர்க.ள் இருப்பா.ர்கள். இவர்க.ளது முடிவுக.ள் எப்.போதுமே .சிறந்த பல.னை தரக்கூடியதாக இருக்கும். இவர்கள் த.ங்களுக்கு விரு.ம்பமான பா.தையில் எப்.போதும் செல்.ல கூடி.யவர்கள். இத.னால் தான் சென்ற பா.தையில் சிற.ந்து விளங்.குவார்கள். இவர்.களு.க்கு. எந்த வ.ழியிலா.வது செ.ல்வ.ம் வந்து கொ.ண்டே தா.ன் இரு.க்கும்.

Related posts

வெளிநாட்டில் வசிக்கும் மனைவிக்கு கணவன் அனுப்பிய சிறுமியின் புகைப்படம்! பதைபதைக்கும் சம்பவம்

nathan

விக்ரமுடன் இருக்கும் இந்த பையன் இப்போ எப்படி இருக்கார் பாருங்க

nathan

“தொப்புள் ராணி… கோலிவுட் குயின்..” கவர்ச்சி உடையில் அசத்தும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்

nathan