ஒப்பனை தூரிகை வழிகாட்டி

Makeu-brush-guide1

 

  1. Foundation brush
  2. Concealer brush
  3. Powder\bronzer brush
  4. Lip brush
  5. Eyebrow brush.
  6. Eyeshadow brush
  7. Eyelash & Brow Comb

Leave a Reply