தமிழ் பழமொழிகள்

  • பழமொழிகள் தமிழ் விளக்கம்

    தமிழ் பழமொழிகள்

    Proverbs in Tamil – பழமொழிகள் தமிழ் விளக்கம் இட்டு கெட்டாருமில்லை ஈயாமல் வாழ்ந்தாருமில்லை பொருள்: பிறருக்குக் கொடுத்து யாரும் இறப்பதில்லை, கொடுக்காமல் வாழ்வதில்லை.   கோழையான…

    Read More »
Back to top button